ارائه کلیه خدمات ترجمه کتبی ، بوسیله مترجم رسمی سازمان مترجمین انتاریو(ATIO Certified translator) , مدارک ترجمه شده شما که دارای مهر رسمی خواهد بود در کلیه سازمانها و ادارات انتاریو معتبر میباشد و احتیاج به هیچ گونه تائیدیه ویا مخارج دیگری نخواهد داشت.

ارائه خدمات ترجمه شفاهی در کلیه امورات حقوقی، اجتمائی و پزشکی بوسیله مترجم رسمی و دارای امتیاز از وزارت دادگستری و شورای امور مهاجرین و پناهندگان.